Management Development

Welke managementstijl is nodig om de doelstellingen van de organisatie te realiseren? Welke veranderingen zien wij op ons afkomen en hoe nemen leidinggevenden de mensen mee in de gewenste transitie? Beschikt het management over voldoende stijlflexibiliteit om in te spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en onze markt?


Bovenstaande vraagstukken kunnen tijdens een management development (MD) traject of leiderschapsprogramma aan bod komen. In onze trajecten kan het zowel gaan om het opdoen van kennis, als het aanleren van leiderschapsvaardigheden of het ontwikkelen van het gedrag dat past bij de beoogde organisatiedoelen. Kenmerkend aan onze trajecten is dat ze altijd pragmatisch en actiegericht zijn, maar ook gestoeld zijn op wetenschappelijk onderbouwde theorieën zoals bijvoorbeeld de cycle of change van Rick Maurer, het verandermodel van Kotter, situationeel leiderschap of transformationeel versus transactioneel leiderschap. Zo werken we samen aan vernieuwing, een betere performance en groei.

MD trajecten met impact

Een goed Management Development traject staat in onze optiek niet op zichzelf. Het moet duidelijk aansluiten bij de strategie, de cultuur, structuur, systemen, het personeel en de doelstellingen van de organisatie. Dit wordt ook duidelijk weergegeven in het ESH-model. Ieder team en alle managers leveren namelijk een eigen bijdrage in dit grotere geheel. Daarnaast zorgen we in onze MD trajecten voor een gezonde balans tussen de belangen en mogelijkheden van de organisatie en die van het individu.

Het ESH-model staat voor evenwicht, samenhang en heterogeniteit. Elk element heeft evenveel gewicht, alle factoren beïnvloeden de overige factoren en de invulling van de factoren is verschillend.
ESH-model van Weggeman

Een nauwe betrokkenheid van de deelnemers in het inhoudelijk ontwerpen en vormgeven van het MD programma is het streven. Hiermee doen we een beroep op zelfsturing en wordt de verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling en de gewenste resultaten gestimuleerd. H&S adviesgroep levert dus altijd maatwerk MD trajecten. Pas als de huidige en de gewenste situatie goed in kaart zijn gebracht, kunnen we in gezamenlijkheid vormgeven aan de exacte inhoud van het traject.

Grondige reflectie op gedrag

Organisatieverandering start bij de mensen die er werken en daarmee met de ontwikkeling van de leidinggevenden in de organisatie. In onze management trajecten maken we leidinggevenden bewust van hun eigen gedrag en managementstijl en de impact hiervan op hun omgeving. We geven inzicht in persoonlijke waarden en ambities en verbinden deze aan de gewenste veranderingen en organisatiecultuur.

coaching met jeroen

We ontwikkelen het gewenste gedrag en daarmee het verandervermogen van de organisatie. Daarbij maken we gebruik van verschillende werkvormen, zoals bijvoorbeeld design-thinking, intervisie, praktijkopdrachten, rollenspelen en workshops. Dit zorgt niet alleen voor de nodige afwisseling tijdens het MD traject en een vertaalslag naar de werksituatie, maar sluit vaak ook goed aan bij de verschillende leerstijlen van de deelnemers. Indien wenselijk kan het MD traject aangevuld worden met individuele coaching.

Jeroen Veerman, Directeur

Meer info over Management Development?

Neem contact op met Jeroen