Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van H&S Adviesgroep B.V.

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door H&S Adviesgroep B.V., gevestigd te Alkmaar aan de  Arcadialaan 28b, en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland te Alkmaar onder  nummer 37101959.

Algemene voorwaarden H&S Adviesgroep B.V. – 01082008

Artikel 1. Algemeen

1.1 H&S Adviesgroep richt zich onder andere op werving en selectie van personeel, het inzetten van personeel op interim of detachering basis, het uitvoeren van assessments, het geven van coaching en training, Human Resources consultancy & support  en organisatieadviezen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan H&S Adviesgroep en overeenkomsten tussen H&S Adviesgroep en de opdrachtgever, alsmede op werkzaamheden die daaruit voortvloeien. 

2.2 Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en bijzondere gedeelten voor de specifieke diensten. 

2.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door H&S Adviesgroep zijn aanvaard. 

2.4 Opdrachtgever met wie eerder op basis van deze voorwaarden een overeenkomst is afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen voor zover het betreft voortzetting van de bestaande overeenkomst dan wel opvolging door nieuwe overeenkomsten. 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Door H&S Adviesgroep uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. 

3.2 De overeenkomst van opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, of door een begin van uitvoering van de opdracht door H&S Adviesgroep of door een met H&S Adviesgroep gelieerde persoon.

Artikel 4. Uitvoering werkzaamheden

4.1 H&S Adviesgroep zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

4.2 Indien aan H&S Adviesgroep een opdracht is verstrekt, is H&S Adviesgroep gerechtigd de opdracht te laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van één van haar medewerkers of een zelfstandige die in opdracht van H&S Adviesgroep werkzaamheden verricht, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 5. Informatie en medewerking

5.1 Opdrachtgever zal alle informatie die bij de uitvoering van de opdracht relevant kan zijn steeds tijdig en volledig aan H&S Adviesgroep (of de met H&S Adviesgroep gelieerde persoon) verstrekken en de medewerking verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht door H&S Adviesgroep (of een met H&S Adviesgroep gelieerde persoon).

Artikel 6. Tarieven algemeen

6.1 Alle door H&S Adviesgroep aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW. 

6.2 H&S Adviesgroep is gerechtigd om tijdens de looptijd van een opdracht het tarief met een jaarlijkse prijsindexering te verhogen.

6.3 Indien tijdens de duur van een opdracht de kosten hoger mochten worden ten gevolge van een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving en/of aan de opdracht gerelateerde algemene kostenverhoging, staat het H&S Adviesgroep vrij, het factuurbedrag met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn. 

6.4 Iedere aanpassing in het tarief wordt door H&S Adviesgroep zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. 

Artikel 7. Honorarium en onkosten algemeen

7.1 Opdrachtgever zal de onkosten vergoeden die aan de redelijke uitvoering van de opdracht zijn verbonden, zoals onder andere reis-, verblijf- en materiaalkosten, kosten van vertalen, huur van audiovisuele apparatuur, accommodatie en de eventuele advertentiekosten.

7.2 Indien H&S Adviesgroep op verzoek van of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van H&S Adviesgroep. 

Artikel 8. Betalingen

8.1 De betalingstermijn ter zake door H&S Adviesgroep verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Dit betreft een fatale termijn. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens H&S Adviesgroep op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 

8.2 Eventuele incassokosten, alsmede de wettelijke handelsrente te rekenen vanaf de uiterste datum waarop de betaling had behoren te zijn ontvangen, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

8.3 H&S Adviesgroep is bevoegd om haar eigen werkzaamheden op te schorten indien de betalingstermijn van de factuur/facturen aan de opdrachtgever is/zijn verlopen. 

Artikel 9. Bescherming van informatie, kennis en medewerkers

9.1 Alle aan H&S Adviesgroep toekomende rechten van intellectuele eigendom blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van H&S Adviesgroep, ook voor zover zij in het kader van prestaties ten behoeve van opdrachtgever hun grondslag vinden.

9.2 Opdrachtgever heeft toestemming om desbetreffende rechten ten behoeve van de eigen bedrijfsuitoefening toe te passen, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. 

9.3 Openbaarmaking of gebruik door een dochter- of zusteronderneming van de opdrachtgever kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van H&S Adviesgroep.

9.4 Opdrachtgever zal zich gedurende de opdracht en binnen een periode van 1 (één) jaar na beëindiging van de laatste opdracht aan H&S Adviesgroep onthouden van iedere handeling die als doel of tot effect heeft dat een medewerker de dienst van H&S Adviesgroep verlaat om met opdrachtgever een arbeidsverhouding aan te gaan; tenzij hier vooraf afspraken over gemaakt zijn. 

9.5 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding verstaan:

  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de medewerker;
  • het ter beschikking (laten) stellen van de betreffende medewerker aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming); 
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de medewerker met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

9.6  Overtreding van het in de vorige leden bepaalde, leidt tot een aan H&S Adviesgroep verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 30.000,= onverminderd het recht op vergoeding van de gehele schade indien die schade het genoemde bedrag te boven gaat.

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 H&S Adviesgroep is ter zake van de door haar geleverde prestaties, daaronder mede begrepen adviezen en met inbegrip van overschrijding van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door haar de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, niet in acht is genomen. 

10.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde zal opdrachtgever H&S Adviesgroep, in geval van gebreken aan door haar geleverde of te leveren prestaties, in de gelegenheid stellen de betreffende prestatie alsnog correct te verrichten.

10.3 Indien H&S Adviesgroep alsnog de betreffende prestatie correct verricht, zal geen verdere schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek gebaseerd kunnen worden.

10.4 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van H&S Adviesgroep bovendien beperkt tot het bedrag van de in verband met de betreffende prestatie aan haar verschuldigde vergoeding en voorts onverminderd het voorgaande in ieder geval tot maximaal tot het bedrag dat ter zake wordt uitbetaald onder de bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van H&S Adviesgroep. 

10.5 Bij opdrachten die voor een periode van langer dan 6 maanden zijn aangegaan geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden, direct voorafgaande aan het bekend maken van de schade aan H&S Adviesgroep.

10.6 Indien H&S Adviesgroep bij de uitvoering van haar verbintenissen gebruik maakt van een hulppersoon als bedoeld in artikel 6:76 BW, daaronder tevens begrepen de niet-leidinggevende werknemer van H&S Adviesgroep, de interim manager en de trainer/coach en indien deze persoon werkzaamheden uitvoert onder gezag en directe leiding van de opdrachtgever, is H&S Adviesgroep niet aansprakelijk voor de gevolgen van de gedragingen van die hulppersoon.  

10.7 Opdrachtgever zal in geval een medewerker van H&S Adviesgroep werkzaam is in de onderneming van opdrachtgever, de verplichtingen krachtens de Arbo-wet, Arbeidstijdenwet c.a. inzake veiligheid en gezondheid als goed werkgever jegens de medewerkers van H&S Adviesgroep naleven. De opdrachtgever is krachtens artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW aansprakelijk voor de schade die de medewerker van H&S Adviesgroep in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever lijdt, tenzij opdrachtgever bewijst dat hij zijn hiervoor genoemde verplichtingen volledig is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker van H&S Adviesgroep. Opdrachtgever vrijwaart H&S Adviesgroep te allen tijde tegen aanspraken en de daaraan verbonden kosten die voortvloeien uit de hiervoor bedoelde schade van de medewerker van H&S Adviesgroep. 

10.8 Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk na het ontdekken van de schade doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afronding van de opdracht bij H&S Adviesgroep te worden ingediend. Na die periode zijn de aanspraken van de opdrachtgever vervallen. 

10.9 H&S Adviesgroep is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit onjuist aan haar verstrekte gegevens. 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1 H&S Adviesgroep is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. H&S Adviesgroep zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van H&S Adviesgroep, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van H&S Adviesgroep, haar werkwijze, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. 

11.2 Onverminderd het voorgaande is H&S Adviesgroep bevoegd de naam van opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben. 

Artikel 12. Looptijd en beëindiging van de opdracht

12.1 Opdrachten aan H&S Adviesgroep worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. Verlenging van de opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

12.2 Tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 

12.3 Alle tot aan het moment van beëindiging van de overeenkomst door H&S Adviesgroep verrichte werkzaamheden of onkosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Opdrachten tussen H&S Adviesgroep en de opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop:

  • het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd;             
  • opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt;
  • opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd.

14.1 Op elke overeenkomst tussen H&S Adviesgroep en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing

14.2 Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Bijzondere bepalingen Algemene Voorwaarden

De navolgende bijzondere bepalingen zijn alleen van toepassing op het soort opdrachten dat in de kop boven de betreffende bepaling is vermeld; in geval van strijdigheid met de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden prevaleren de bijzondere bepalingen.

A. Werving & Selectie

Artikel I. Werksfeer

I.a Een werving- & selectieopdracht is de opdracht waarbij H&S Adviesgroep één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door H&S Adviesgroep bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat het door opdrachtgever aangeboden arbeidscontract ondertekent of zijn/haar werkzaamheden aanvangt. 

I.b  Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door H&S Adviesgroep geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming. 

I.c  Onder een succesvolle vervulling van de werving- & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door H&S Adviesgroep aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 (twaalf) maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht- in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is. 

I.d  Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door H&S Adviesgroep geïntroduceerde kandidaat reeds vóór het geven van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn. 

I.e  Werving-  & selectieopdrachten aan H&S Adviesgroep hebben het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat door H&S Adviesgroep niet kan worden gegarandeerd.

Artikel II. Honorarium

II.a  Bij de vervulling van de werving- & selectieopdracht wordt door H&S Adviesgroep aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht zoals dat vermeld staat in de overeenkomst. 

II.b  Het honorarium bedraagt een percentage, berekend over het aan de kandidaat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aangeboden en door deze aanvaarde inkomen, herleid tot een jaarsalaris. 

II.c  Dit jaarsalaris omvat – voor de berekening van het honorarium – al hetgeen in een vaste geldelijke vergoeding per maand of per jaar aan salaris, vakantietoeslag, vaste 13e maand, bonus en eventuele vaste provisie of winstuitkering wordt overeengekomen. Ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar wordt het honorarium gebaseerd op een volledige werkweek en een vol jaar. 

II.d Indien de opdrachtgever binnen 1 jaar met meer kandidaten uit desbetreffende werving- & selectieopdracht een arbeidsverhouding wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd. Indien meerdere kandidaten met een identieke functie vanuit eenzelfde werving- & selectieprocedure worden benoemd, wordt voor de 2e kandidaat 75% van het honorarium in rekening gebracht. Voor de 3e en volgende geplaatste kandidaat met een identieke functie zal 50% van het honorarium in rekening worden gebracht. 

II.e H&S Adviesgroep geniet exclusiviteit voor de werving- & selectieopdracht, tenzij vooraf nadrukkelijk anders is afgesproken. Gedurende de exclusiviteitperiode zullen kandidaten uitsluitend via H&S Adviesgroep worden voorgedragen. Kandidaten welke via de opdrachtgever worden voorgedragen, zullen door H&S Adviesgroep in de procedure worden opgenomen. Ook voor deze kandidaten gelden de eerder genoemde honorariumafspraken.

Artikel III. Informatieplicht

III.a De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de geselecteerde kandidaat een kopie van deze door partijen getekende arbeidsovereenkomst aan H&S Adviesgroep te verstrekken. 

 Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is H&S Adviesgroep gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren. 

Artikel IV. Aansprakelijkheid

IV.a H&S Adviesgroep is gehouden om zich in het kader van een opdracht aantoonbaar in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Indien het gewenste resultaat – al dan niet gedeeltelijk – uitblijft, is H&S Adviesgroep op geen enkele wijze aansprakelijk, ook niet voor eventueel als gevolg daarvan ontstane schade. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever na te komen. De opdrachtgever wordt slechts van de verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van H&S Adviesgroep. 

IV.b Voordrachten van kandidaten aan opdrachtgever geschieden naar beste inzicht en overeenkomstig de normen van goed vakmanschap, onder voorbehoud dat de door de kandidaten of referenten verstrekte gegevens juist zijn. Referenties van kandidaten worden alleen na overleg met H&S Adviesgroep en na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat nagetrokken. 

IV.c Voor de beslissing om met een door H&S Adviesgroep geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. H&S Adviesgroep aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door H&S Adviesgroep is aangedragen. 

IV.d  De aansprakelijkheid van H&S Adviesgroep is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van H&S Adviesgroep of haar leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel V. Vertrouwelijkheid

V.a Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door H&S Adviesgroep voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H&S Adviesgroep aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever van H&S Adviesgroep een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- excl. BTW per overtreding, onverminderd het recht van H&S Adviesgroep om volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel VI. Facturering 

VI.a Bij het verstrekken van een opdracht is opdrachtgever aan H&S Adviesgroep verschuldigd 1/3 deel van het te verwachten honorarium, berekend op basis van het bij de opdracht als gemiddeld geschatte aan de vacature/functie verbonden jaarinkomen. Bij presentatie en acceptatie van de shortlist van minimaal 2 (twee) en maximaal 3 (drie) geschikte kandidaten is opdrachtgever aan H&S Adviesgroep opnieuw 1/3 deel van het op voorvermelde wijze geschatte en te verwachten honorarium verschuldigd. Het definitieve door opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt verschuldigd per de datum dat tussen opdrachtgever en een kandidaat voor de functie een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is en wordt berekend aan de hand van het uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende jaarinkomen. Op het definitieve door opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt in mindering gebracht hetgeen door hem als voorschot reeds is betaald. 

Artikel VII. Garantieregeling

VII.a Wanneer een benoemde kandidaat zich voor de datum van indiensttreding terugtrekt, zal de procedure zonder verdere kosten, met uitzondering van eventuele advertentiekosten, opnieuw in behandeling worden genomen. 

VII.b Indien een door H&S Adviesgroep bemiddelde kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is op initiatief van de geplaatste kandidaat of door ontslag wegens dringende redenen dan wel op staande voet door schuld van de geplaatste kandidaat, zal H&S Adviesgroep, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens H&S Adviesgroep heeft voldaan, eenmalig naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure, conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging, zal hiertoe opnieuw worden opgestart. Deze garantie geldt alleen indien er geen schriftelijke of mondelinge afspraken met de kandidaat door opdrachtgever zijn geschonden.

VII.c Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij H&S Adviesgroep binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen. 

VII.d Indien H&S Adviesgroep binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren, die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt H&S Adviesgroep 50% van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van de eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. H&S Adviesgroep zendt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna. 

VII.e Indien een door H&S Adviesgroep in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien H&S Adviesgroep 50% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is H&S Adviesgroep van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten. 

Artikel VIII. Tussentijdse beëindiging en wijzigen van de opdracht

VIII.a Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt of beëindigd, zal geen creditering van de reeds gefactureerde fee(s) plaatsvinden. 

VIII.b Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit artikel wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woords. 

VIII.c Een overeenkomst kan door H&S Adviesgroep worden ontbonden indien in verband met de bedrijfsomstandigheden de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn, dat H&S Adviesgroep dientengevolge redelijkerwijs geen geschikte kandidaten kan voorstellen.

Bijzondere bepalingen Algemene Voorwaarden

De navolgende bijzondere bepalingen zijn alleen van toepassing op het soort opdrachten dat in de kop boven de betre fende bepaling is vermeld; in geval van strijdigheid met de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden prevaleren de bijzondere bepalingen.

B. Interim Management

Artikel I. Uitvoering van de interim opdracht

I.a Een interim management opdracht is de opdracht waarbij de opdrachtgever en H&S Adviesgroep een overeenkomst sluiten voor de levering van een interim manager door H&S Adviesgroep. Deze interim manager zal  gedurende een van tevoren vastgestelde periode of voor de duur van een bepaald project werkzaamheden uitvoeren  voor de opdrachtgever. 

I.b Een overeenkomst tot uitvoering van een interim management opdracht tussen H&S Adviesgroep en de opdrachtgever komt tot stand indien de opdrachtgever de interim managementovereenkomst van H&S Adviesgroep getekend heeft, geretourneerd heeft aan H&S Adviesgroep of indien de interim manager begint met de uitvoering van de werkzaamheden. 

I.c De interim manager is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van de te verrichten diensten. 

I.d Indien binnen 1 (één) maand na aanvang van de interim overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever niet tevreden is over het functioneren van de interim manager en dit besproken heeft met H&S Adviesgroep, heeft de opdrachtgever het recht vervanging van de interim manager te verlangen. In dat geval zal de interim overeenkomst overeenkomstig worden aangepast. 

I.e Indien de interim manager de werkzaamheden met betrekking tot de interim opdracht niet kan verrichten wegens ziekte, vakantie en/of verzuim, worden geen uren in rekening gebracht. 

I.f Indien de interim manager om redenen vermeld in artikel B.I.e of om andere redenen niet meer in staat is de werkzaamheden met betrekking tot de interim opdracht uit te voeren, zal H&S Adviesgroep een andere interim manager aan de opdrachtgever voorstellen. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de voorgestelde interim manager, zal deze de werkzaamheden met betrekking tot de interim opdracht verrichten. In dat geval zal de interim overeenkomst overeenkomstig worden aangepast. 

I.g Indien H&S Adviesgroep niet binnen 1 (één) maand na aanvang van het zoeken naar een nieuwe interim manager in staat is de interim manager te vervangen heeft de opdrachtgever het recht de interim overeenkomst te beëindigen. De opdrachtgever, de interim manager of H&S Adviesgroep hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel II. Wijzigen omstandigheden

II.a Indien de omstandigheden zich gedurende de interim overeenkomst wijzigen, zullen de opdrachtgever en H&S Adviesgroep overleg plegen teneinde de interim overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. 

Artikel III. Tussentijdse beëindiging of vermindering van de opdracht

III.a Zowel de opdrachtgever als H&S Adviesgroep kunnen de interim overeenkomst tussentijds beëindigen (met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één)  maand voor interim opdrachten tot 6 (zes) maanden en een opzegtermijn van 2 (twee) maanden voor interim opdrachten langer dan zes maanden) indien een van hun van mening is dat de uitvoering van de interim opdracht niet meer kan plaatshebben conform de interim overeenkomst. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand doormiddel van een aangetekende brief. 

III.b Indien de opdrachtgever de interim overeenkomst tussentijds heeft beëindigd, heeft H&S Adviesgroep recht op een vergoeding gelijk aan 30 % van het totale bedrag dat H&S Adviesgroep zou hebben ontvangen tot aan het einde van de interim overeenkomst. 

Artikel IV. Facturering

IV.a De interim manager verantwoordt schriftelijk de door hem/haar gewerkte uren aan de opdrachtgever. Die verantwoording wordt wekelijks door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Dit getekende formulier zal per omgaande door de opdrachtgever aan H&S Adviesgroep worden toegezonden en dient als basis voor de tweewekelijkse facturering. 

IV.b Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek de urenverantwoording van de interim manager niet voor akkoord tekent en toezendt aan H&S Adviesgroep en niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn mening, correct ingevulde en getekende urenverantwoording aan H&S Adviesgroep verstrekt, heeft H&S Adviesgroep het recht het aantal door de interim manager gewerkte en opgegeven uren bindend vast te stellen. 

Artikel V. Het aangaan van een arbeidsverhouding met de interim manager

V.a De artikelen 9.4 tot en met 9.6 van de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden betreffende het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker van H&S Adviesgroep zijn tevens van toepassing op de interim manager die door of via H&S Adviesgroep een interim opdracht uitvoert. 

V.b Onder interim manager wordt tevens verstaan: de (aspirant-) interim manager die door of via H&S Adviesgroep is voorgesteld aan de opdrachtgever. 

Bijzondere bepalingen Algemene Voorwaarden

De navolgende bijzondere bepalingen zijn alleen van toepassing op het soort opdrachten dat in de kop boven de betre fende bepaling is vermeld; in geval van strijdigheid met de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden prevaleren de bijzondere bepalingen.

C. Detachering

Artikel I. Taak en uitvoering van de opdracht

I.a Een detacheringopdracht is de opdracht waarbij de opdrachtgever en H&S Adviesgroep een overeenkomst sluiten voor de detachering van een medewerker van H&S Adviesgroep bij de opdrachtgever. Deze medewerker zal gedurende een van tevoren vastgestelde periode of voor de duur van een bepaald project werkzaamheden uitvoeren voor de opdrachtgever. 

I.b H&S Adviesgroep staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures. H&S Adviesgroep is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.

I.c Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rapporteert de gedetacheerde medewerker aan een projectleider of contactpersoon die door de opdrachtgever is aangesteld. 

I.d De keuze voor een gedetacheerde medewerker die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen H&S Adviesgroep en de opdrachtgever. H&S Adviesgroep behoudt zich het recht voor te allen tijde, ook na aanvang van de detachering, een reeds voorgedragen medewerker terug te trekken en te vervangen voor een andere gekwalificeerde kandidaat. 

I.e Indien binnen 1 (één) maand na aanvang van de detacheringovereenkomst blijkt dat de opdrachtgever niet tevreden is over het functioneren van de gedetacheerde medewerker en dit besproken heeft met H&S Adviesgroep, heeft de opdrachtgever het recht vervanging te verlangen. In dat geval zal de detacheringovereenkomst overeenkomstig worden aangepast. Opdrachtgever is in dit geval verplicht de hieruit voortvloeiende kosten aan H&S Adviesgroep te vergoeden.

I.f Indien H&S Adviesgroep niet binnen 1 (één) maand in staat is de gedetacheerde medewerker te vervangen heeft de opdrachtgever het recht de detacheringovereenkomst te beëindigen. Noch de opdrachtgever noch H&S Adviesgroep heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel II. Arbeidsduur en werktijden

II.a De opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde medewerker voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.

II.b Het aantal arbeidsuren van de gedetacheerde medewerker is afhankelijk van de vereiste inzet voor een goede uitvoering van diens opdracht. De gedetacheerde medewerker registreert in goed overleg met de opdrachtgever het aantal uren dat deze feitelijk werkzaam is.

II.c De gedetacheerde medewerker zal in overleg met de opdrachtgever vakantiedagen opnemen. Opdrachtgever dient bij het aangaan van de opdracht H&S Adviesgroep te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat H&S Adviesgroep deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde. 

Artikel III. Leiding en toezicht

III.a De gedetacheerde medewerker verricht werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

III.b Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedetacheerde als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart H&S Adviesgroep terzake tegen aanspraken van de gedetacheerde medewerker en/of derden. 

III.c Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H&S Adviesgroep de gedetacheerde medewerker andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden op een andere locatie te laten verrichten.

III.d Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de gedetacheerde medewerker aan een derde (waaronder mede wordt verstaan een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming) uit te lenen, of anderszins ter beschikking te stellen. 

Artikel IV. Wijzigen omstandigheden

IV.a Indien de omstandigheden zich gedurende de detacheringovereenkomst wijzigen, zullen de opdrachtgever en H&S Adviesgroep overleg plegen teneinde de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. 

Artikel V. Looptijd en beëindiging van de opdracht

V.a De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

V.b De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

V.c Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval 1 (één) kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief aan H&S Adviesgroep. 

V.d De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand, worden opgezegd. 

Artikel VI. Facturering

VI.a De gedetacheerde medewerker verantwoordt schriftelijk de door hem/haar gewerkte uren aan de opdrachtgever. Die verantwoording wordt wekelijks door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Dit getekende formulier zal per omgaande door de opdrachtgever aan H&S Adviesgroep worden toegezonden en dient als basis voor de tweewekelijkse facturering. 

VI.b Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek de urenverantwoording van de gedetacheerde medewerker niet voor akkoord tekent en toezendt aan H&S Adviesgroep en niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn mening, correct ingevulde en getekende urenverantwoording aan H&S Adviesgroep verstrekt, heeft H&S Adviesgroep het recht het aantal door de gedetacheerde medewerker gewerkte en opgegeven uren bindend vast te stellen. 

Artikel VII. Het aangaan van een arbeidsverhouding met de gedetacheerde medewerker

VII.a De artikelen 9.4 tot en met 9.6 van de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden betreffende het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker van H&S Adviesgroep zijn tevens van toepassing op het door opdrachtgever aangaan van een arbeidsverhouding met de medewerker die door of via H&S Adviesgroep gedetacheerd is. 

VII.b Onder gedetacheerde medewerker  wordt tevens verstaan: de (aspirant-) gedetacheerde die door of via H&S Adviesgroep is voorgesteld aan de opdrachtgever. 

Bijzondere bepalingen Algemene Voorwaarden

De navolgende bijzondere bepalingen zijn alleen van toepassing op het soort opdrachten dat in de kop boven de betre fende bepaling is vermeld; in geval van strijdigheid met de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden prevaleren de bijzondere bepalingen.

D. Assessment, coaching en training

Artikel I. Selectie assessor/coach/trainer

I.a H&S Adviesgroep is geheel vrij in de keuze van de assessor/coach/trainer voor een verstrekte opdracht. Bij de selectie van een assessor, coach of trainer neemt H&S Adviesgroep de uiterste nauwkeurigheid in acht. Het is daarbij van belang dat de opdrachtgever nauwkeurige informatie verstrekt aan H&S Adviesgroep betreffende de uit te voeren training, coaching of het assessment. Opdrachtgever is gehouden voor of onmiddellijk na de aanvang van werkzaamheden te controleren of de assessor/coach/trainer aan de verwachtingen voldoet.  

Artikel II. Verplaatsing/annulering

II.a Indien de opdrachtgever de afgesproken training/coaching of het assessment 48 uur voor aanvang annuleert, of in geval van het niet op komen dagen van een kandidaat, is de opdrachtgever tenminste gehouden om 50% van het overeengekomen bedrag inzake de betreffende opdracht aan H&S Adviesgroep te betalen. 

II.b Indien de opdrachtgever de afgesproken training/coaching of het assessment langer dan 48 uur voor aanvang annuleert, is de opdrachtgever tenminste gehouden om 25% van het overeengekomen bedrag inzake de betreffende opdracht aan H&S Adviesgroep te betalen. 

II.c Indien voorbereidingstijd separaat is geoffreerd en is uitgevoerd, wordt bij verplaatsing/annulering 100% van deze kosten in rekening gebracht.

II.d Reeds gemaakte meerkosten, waaronder reis- en verblijfkosten en/of kosten voor het inhuren van acteurs, worden bij verplaatsing/annulering voor 100% in rekening gebracht. 

Artikel III. Vervanging trainer/coach

III.a  Wanneer in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een trainer/coach/assessor een opdracht niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, is H&S Adviesgroep dientengevolge nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat H&S Adviesgroep, voor zover de aard van de training, coaching of de assessment opdracht dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de trainer/coach/assessor zal trachten zorg te dragen. 

Artikel IV. Facturering

IV.a Bij het verstrekken van een opdracht tot coaching (of loopbaanbegeleiding) zal H&S Adviesgroep aan het eind van iedere maand de werkelijk gemaakte kosten conform de door beide partijen getekende overeenkomst in rekening brengen aan opdrachtgever.

IV.b Bij het verstrekken van een opdracht tot het geven van een training zal H&S Adviesgroep 50% van de totale kosten vooraf factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te betalen voor aanvang van de training. De resterende 50% zal na uitvoering van de opdracht in rekening gebracht worden.

IV.c Bij het verstrekken van een opdracht tot het doen van een assessment zal H&S Adviesgroep na afloop van het assessment de kosten in rekening brengen aan de opdrachtgever.

Bijzondere bepalingen Algemene Voorwaarden

De navolgende bijzondere bepalingen zijn alleen van toepassing op het soort opdrachten dat in de kop boven de betreffende bepaling is vermeld; in geval van strijdigheid met de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden prevaleren de bijzondere bepalingen.

E.  Human Resources Consultancy & Support  

Artikel I. Honorarium 

I.a De door H&S Adviesgroep verrichte werkzaamheden worden per uur of per dagdeel op basis van de in de offerte gespecificeerde tarieven en beschikbare uren/dagdelen berekend, behoudens en voor zover expliciet anders is overeengekomen ten aanzien van (een gedeelte van) de opdracht.

Artikel II. Wijziging adviseur of adviesteam

 II.a H&S Adviesgroep kan in overleg met de opdrachtgever de inzet van een adviseur of de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien H&S Adviesgroep meent dat dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van een adviseur of het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met H&S Adviesgroep plaatsvinden. 

Artikel III. Betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

III.a Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door H&S Adviesgroep geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 

III.b De artikelen 9.4 tot en met 9.6 van de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden betreffende het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker van H&S Adviesgroep zijn tevens van toepassing op de aan H&S Adviesgroep gelieerde personen waarnaar in dit artikel verwezen wordt.

H&S Adviesgroep BV

Heb je nog vragen?