Zelfevaluatie

In veel governancecodes is opgenomen dat je als Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC) het functioneren van de Raad jaarlijks dient te evalueren en op een professionele wijze vormgeeft aan de ontwikkeling en deskundigheid van de Raad. Zelfevaluatie is daarmee niet vrijblijvend, maar vaak wettelijk verplicht. Gelukkig zien wij de laatste jaren dat veel Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen deze jaarlijkse zelfevaluatie niet meer louter zien als een verplichting, maar als een kans om kritisch te reflecteren, zich te verbeteren en ‘het goede gesprek’ te voeren.

Waarom externe begeleiding?

Tijdens de jaarlijkse interne zelfevaluatie kan het best verleidelijk zijn om moeilijke vragen over het onderlinge functioneren enigszins uit de weg te gaan en snel te constateren dat het allemaal wel lekker loopt. Begeleiding van de evaluatie door een externe deskundige helpt de RvT of RvC om meer diepgang te creëren tijdens de zelfevaluatie. Tevens kan de begeleiding door een externe op een deskundige manier de Raad aanmoedigen om gevoelige aangelegenheden bespreekbaar te maken en zaken aan te scherpen. Daarnaast draagt de ondersteuning door een externe deskundige bij aan een zekere objectivering van de bevindingen van de toezichthouders.

Waarom begeleiding door H&S Adviesgroep?

Wij helpen Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen door hen te faciliteren bij het voeren van ‘het goede gesprek’. Met onze persoonlijke benadering voeren wij individuele gesprekken met de leden van de RvT of RvC en de directeur/bestuurder en verdiepen wij ons in de specifieke vraagstukken die op dat moment spelen. Onze senior adviseurs beschikken over brede kennis van en ervaring in diverse sectoren en zijn in staat om het zelfbewustzijn van de leden te stimuleren. Ook schromen wij niet om de leden van de Raad een spiegel voor te houden en weten wij de leden te prikkelen om op een positieve, constructieve manier de discussie met elkaar te voeren. Hieronder een voorbeeld hoe zelfevaluatie vormgegeven kan worden.

Zelfevaluatie voorbeeld

Stap 1: Verdiepingsgesprekken met de leden van de Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen

Voorafgaand aan de zelfevaluatie voeren wij met alle leden van de RvT/RvC afzonderlijk en de directeur/bestuurder een verdiepingsgesprek van circa 1 à 1,5 uur. Tijdens de verdiepingsgesprekken worden een aantal vragen gesteld om een beeld te vormen van de belangrijkste thema’s voor de zelfevaluatie, maar zal ook nader ingezoomd worden op de individuele kwaliteiten, de toegevoegde waarde van het RvT/RvC-lid en mogelijke aandachtspunten.

Stap 2: Zelfevaluatie

Een senior consultant van H&S Adviesgroep begeleidt tijdens de zelfevaluatie het proces, stimuleert de discussie en stelt zich op als kritische sparringpartner. De volgende thema’s zullen de revue passeren.

Hoofdthema’s:

  • Terugblik/huidige situatie (wat gaat goed en waarin kan de RvT/RvC zich verbeteren, bezien vanuit zowel de controlerende, adviserende als werkgeversrol van de RvT/ RvC)
  • Balans afstand en betrokkenheid RvT/ RvC
  • Gewenste situatie (welke ontwikkelingen komen er op de organisatie af en welke invloed heeft dat op de rol van de RvT/ RvC en benodigde kwaliteiten)
  • Samenstelling en samenspel binnen RvT/ RvC (portefeuilleverdeling, effectiviteit en inzicht in kwaliteiten en aandachtspunten)
  • Gewenst samenspel met het bestuur
  • (Indien relevant) Eisen/ kwaliteiten toekomstige RvT-/ RvC-leden
  • Professionaliseringsagenda (wat is er nodig om de RvT/ RvC verder te ontwikkelen en het formuleren van een concreet actieplan).

Meer info over zelfevaluatie?

Neem contact op met Monique